photo
BAZY DANYCH
Język wykładowy: polski.
Wykład podstawowy stanowiący wprowadzenie do systemów baz danych i hurtowni danych. Zakres wykładu obejmuje model relacyjnej bazy danych, system zarządzania bazą danych, język zapytań SQL, struktury fizyczne i logiczne bazy danych, programowanie funkcji i procedur składowanych, wielowymiarowe modele hurtowni danych, procesy ETL, przetwarzanie analityczne danych. Materiał bogato ilustrowany Więcej...
ROZPROSZONE BAZY DANYCH
Język wykładowy: polski.
Celem wykładów jest przedstawienie pojęć i koncepcji implementacji systemów rozproszonych baz danych. Materiał wykładowy jest ilustrowany praktycznymi rozwiązaniami platformy PostgreSQL, w tym standardową replikacją fizyczną i logiczną, narzędziami Repmgr, środowiskiem PgPool-II, środowiskiem Citus, mechanizmami PostgreSQL FDW. Więcej...
DATABASE PERFORMANCE
Język wykładowy: angielski.
Celem wykładu jest omówienie problematyki zarządzania wydajnością systemów baz danych na przykładzie rozwiązania PostgreSQL. Materiał obejmuje m.in. zagadnienia strojenia wydajności serwera, mechanizmy buforowania danych i zapytań, specjalizowane struktury fizyczne i logiczne bazy danych (indeksy, tabele partycjonowane, materializowane widoki). Więcej...
ARCHITEKTURY ZORIENTOWANE NA USŁUGI
Język wykładowy: polski.
Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji mode- lowania, projektowania i implementacji aplikacji biznesowych zgodnie z założeniami architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service-Oriented Architecture). Zakres wykładu obejmuje m.in. technologie: Web Services, BPEL, Business Rules, Enterprise Service Bus. Wykładowi towarzyszą demonstracje rozwiązań rynkowych. Więcej...
APLIKACJE WWW
Język wykładowy: polski.
Wykład podstawowy stanowiący wprowadzenie do technologii WWW. Materiał obejmuje m.in. architekturę WWW, protokół HTTP, technologie prezentacji (HTML, CSS, JavaScript, XML, XSL), technologie implementacji aplikacji WWW (PHP, Java EE), wielowarstwowe architektury aplikacyjne, wprowadzenie do serwerów aplikacji, współpracę z bazami danych, zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji WWW. Więcej...
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Język wykładowy: polski.
Wykład stanowi wprowadzenie do metod analizy i modelowania systemów informatycznych. Słuchacze zapoznają się z kaska- dową metodyką CASE*Method oraz z jej głównymi narzędziami: modelowaniem danych techniką diagramów związków-encji, modelowaniem funkcjonalnym techniką diagramów hierarchii funkcji i diagramów przepływów danych. Więcej...

© 2022 Maciej Zakrzewicz