photo
ARCHITEKTURY ZORIENTOWANE NA USŁUGI
Język wykładowy: polski.
Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji mode- lowania, projektowania i implementacji aplikacji bizne- sowych zgodnie z założeniami architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service-Oriented Architecture). Zakres wykładu obejmuje m.in. technologie: Web Services, BPEL, Business Rules, Enterprise Service Bus. Wykładowi towarzyszą demonstracje rozwiązań rynkowych. Więcej...
APLIKACJE WWW
Język wykładowy: polski.
Wykład podstawowy stanowiący wprowadzenie do technologii WWW. Materiał obejmuje m.in. architekturę WWW, protokół HTTP, technologie prezentacji (HTML, CSS, JavaScript, XML, XSL), technologie implementacji aplikacji WWW (PHP, ASP.NET, Java EE), wielowarstwowe archi- tektury aplikacyjne, wprowadzenie do serwerów aplikacji, współpracę z bazami danych, zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji WWW. Więcej...
DATABASE PERFORMANCE
Język wykładowy: angielski.
Celem wykładu jest omówienie problematyki zarządzania wydajnością systemów baz danych na przykładzie rozwiązania Oracle Database. Materiał obejmuje m.in. zagadnienia strojenia wydajności serwera, mechanizmy buforowania danych i zapytań, specjalizowane struktury fizyczne i logiczne bazy danych (indeksy, tabele partycjonowane, materializowane perspektywy), techniki i standardy badania wydajności (TPC). Więcej...
BAZY DANYCH
Język wykładowy: polski.
Wykład podstawowy stanowiący wprowadzenie do systemów baz danych. Zakres wykładu obejmuje model relacyjnej bazy danych, system zarządzania bazą danych, język zapytań SQL, struktury fizyczne i logiczne bazy danych, implementację aplikacji wykorzystujących systemy baz danych. Materiał teoretyczny jest ilustrowany ćwiczeniami praktycznymi w środowisku PostgreSQL. Więcej...
HURTOWNIE DANYCH
Język wykładowy: polski.
Celem wykładu jest przedstawienie pojęć i koncepcji modelowania, implementacji i wykorzystywania systemów klasy Business Intelligence opartych o środowiska hurtowni danych. Materiał wykładowy obejmuje m.in.: architektury systemów Business Inteligence, struktury logiczne i fizyczne hurtowni danych (MOLAP, ROLAP), procesy ETL, zagadnienia zarządzania wydajnością. Więcej...
ADMINISTROWANIE SERWERAMI APLIKACJI
Język wykładowy: polski.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką serwerów aplikacji WWW. Efektem kształcenia będzie zdobycie wiedzy o zastosowaniach, architekturze, funkcjonalności, mechanizmach niezawodności, skalowalności i bezpieczeństwa serwerów WWW (np. Apache) oraz serwerów aplikacji Java EE (np. Oracle WebLogic Server). Więcej...
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Język wykładowy: polski.
Wykład stanowi wprowadzenie do metod analizy i modelowania systemów informatycznych. Słuchacze zapoznają się z kaska- dową metodyką CASE*Method oraz z jej głównymi narzędziami: modelowaniem danych techniką diagramów związków-encji, modelowaniem funkcjonalnym techniką diagramów hierarchii funkcji i diagramów przepływów danych. Więcej...
   

© 2019 Maciej Zakrzewicz