photo
ARCHITEKTURY ZORIENTOWANE NA USŁUGI
Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji modelowania, projektowania i implementacji aplikacji biznesowych zgodnie z założeniami architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service-Oriented Architecture). Zakres wykładu obejmuje m.in. technologie: Web Services, BPEL, Business Rules, Enterprise Service Bus. Wykładowi towarzyszą demonstracje rozwiązań rynkowych.

Zawartość:
 • Wprowadzenie do architektury SOA: założenia architektury SOA, własności usług, rodzaje połączeń, style komunikacji, semantyka wywołania operacji, silne sprzężenie vs. słabe sprzężenie usług, rodzaje wymian komunikatów, składniki architektury SOA, klasyfikacja usług: podstawowe, procesowe, pośredniczące, publiczne, aplikacyjne.
 • Przegląd technologii usług Web Services: pojęcia usługi, komunikatu, operacji, interfejsu, wiązania; język WSDL, opis usługi Web Service w języku WSDL.
 • Przegląd technologii XML Schema: zastosowania XML Schema, implementacja XML Schema w środowisku Oracle JDeveloper, wbudowane typy danych XML Schema, podstawowe elementy, definiowanie atrybutów
 • Przegląd technologii XPath: zastosowania XPath, skrócone wyrażenia XPath, testy węzłów, operatory, funkcje.
 • Przegląd technologii XSLT: zastosowania XSLT, język XSL, transformacje XSLT, transformacja rekurencyjna, transformacja proceduralna, definiowanie arkuszy XSL w środowisku Oracle JDeveloper.
 • Strategie konstrukcji środowisk SOA: poziomy wdrażania SOA (fundamental, networked, process-enabled), strategie realizacji SOA (top-down, bottom-up, agile)
 • Analiza systemowa zorientowana na usługi: cele i zakres analizy systemowej, kroki modelowania usług, pozostałe zalecenia projektowe, SOA Governance
 • Projektowanie i implementacja usług Web Services: definiowanie interfejsu w języku WSDL, definiowanie XML Schema, definiowanie struktur komunikatów, definiowanie interfejsu, definiowanie wiązań, wybór formatu komunikatów SOAP, definiowanie usługi, generowanie i implementacja kodu Java dla usługi.
 • Oracle Enterprise Service Bus: wzorzec projektowy ESB, własności i architektura Oracle Enterprise Service Bus, tworzenie projektu ESB, administrowania Oracle Enterprise Service Bus, definiowanie routingu wywołań i transformacji komunikatów
 • BPEL: wprowadzenie do języka BPEL, realizacja procesu biznesowego, najwazniejsze operacje BPEL, platforma Oracle BPEL Process Manager, wywoływanie usług Web Services, złożone konstrukcje językowe (Flow, Switch, Scope, Catch, OnAlarm, OnMessage, Pick), kompensacja transakcji, Oracle As Adapters, proces BPEL zawierający akcje manualne.
 • Oracle Business Rules: własności Oracle Business Rules, tworzenie repozytorium reguł, tworzenie słownika reguł, definiowanie struktury danych dla faktów, definiowanie zbiorów reguł, wykorzystywanie reguł w procesach BPEL
 • Oracle Web Services Manager: własności Oracle WSM, rejestrowanie agentów i gateway'ów, definiowanie operacji realizowanych przez agentów
 • Oracle Service Registry: zastosowania Oracle Service Registry, rejestrowanie usług
 • Architektura mikrousług: technologie, projektowanie, zastosowania
LINKI

© 2022 Maciej Zakrzewicz